Keçidlər

Təqvim
Aralık 2016
Per Cum Cts Paz Pts Sal Çar
« Şub    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

‘İNSTİTUT HAQQINDA’ bölməsindəki yazılar

Baku In-service Teachers Training and Re-training Institute has been holding its next skill improvement courses on all school subjects since June 3, 2013.  English teacher improvement courses were organised at Baku city school 42. British Council trainers were invited to have trainings together with experienced and competent professor-teacher staff.

On June 13, 2013 the administration of  Baku In-service Teachers Training and Re-training Institute organised a workshop held by Leo Selivan, British Council EFL trainer. The rector of the institute professor Asaf Zamanov introduced the trainer to the teachers, had a speech about the different events held in order to improve the quality of skill improvement. Besides, he overassessed the role of trainers with international practise and presented his gift to the trainer. 

We should mention that Leo Selivan acts through “British Council” projects, and worked in Cyprus and Turkey on teacher training and teachers’ development on English. Recently teacher training mission  lead him to Georgia, Poland and twice to Azerbaijan. “Vocabulary accusition” and “The use of Video” are the main topics in his professional area. British Council “Teachingenglish” website, modern English teacher blog and his personal blog-LEOXICON specialised on these topics.

Leo Selivan delivered a lecture named “Make your lessons lecsical” about teaching methods of collocations and the words that students have difficulty in accuring. These are the words similar in meaning, but different for the place of use. 

The workshop was quite interesting. At the end Leo Selivan stressed how important the topic is and put forward the importance of appropriate use of speech samples in oral speech. Besides, he thanked to the guidance of the Institute, especially to professor Asaf Zamanov for their special attention and care to improvement of English teachers. Listeners supported the international trainer in this matter.  

About two hundred English teachers through Baku city benefited from the interactive workshop.

(Summary of the workshop)

 

The rector of the Baku In-service Teachers Training and Re-training Institute professor Asaf Zamanov visited Hungary August 12-15, 2013. During his visit rector is aquatinted with the activity of the Budapest University of Technology and Economics and also Eötvös Lorand University.

Rector had a meeting with professor Laszlo Dvorszki, the director of the International and Scientific Section Central Study Office at Budapest University of Technology and Economics. During the meeting, the parties gave extensive report about the activity plan and structures of the Universities they represented. Organization of international scientific joint conferences, publication of the conclusions of scientific research work of the named universities and the perspectives of the future co-operation were also discussed matters.  

Professor Asaf Zamanov closely is acquainted with the library of the Eötvös Lorand University. At the meeting, the representatives of the named Library informed Asaf Zamanov about the activities is done by them and also presented some publications about the history of the University.  In his turn, professor Asaf Zamanov presented his monography “The vibration plate made of composite materials with curved structures” Baku, «Elm»-2011 to the the Library.

It is appropriate to note that, the number of the universites and scientific-research centers have already been increased till 40.    

Məşğələnin  əvvəlində  müəllimlərə  iş vərəqləri paylandı. Əlbəttə ki, dərs  İKT vasitəsilə idarə olunurdu. Dərsdə müxtəlif  səpkili tapşırıqlar verildi.

I tapşırığın məqsədi fəallığı təmin etmək üçün  (“warm up”) “Every Breath You Take” mahnısında işlədiləcək felləri (take a breath, take a step, make a move, break a bond, break a heart, break a vow, fake a smile, stake a claim, play a game) məntiqə uyğun olaraq  boş buraxılmış yerlərə yerləşdirilməsi tələb olunurdu. Cütlərlə işləyərək tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra “Every Breath You Take” mahnısı  səsləndirildi və  cavabların  duzgun olub–olmadığı  yoxlanıldı. Bu prosesdə şagird-öyrənən  həm əvvəlki biliklərini təkrar edir və yeni söz birləşmələri ilə lüğət ehtiyatını zənginləşdirir.

II tapşırıq lüğətin  tədrisinin düzgün planlaşdırılması ilə bağlı idi: hansı leksik vahidlər təqdim olunacaq, hansı misallar  gətiriləcək və s.müəyyənləşdirmək çox mühüm  məsələdir. L.Selivan qeyd etdi ki, lüğətin tədrisi  uzun izahatlar deyil, daha çox nümunələr əsasinda qurulmalıdır. Sonra söz birləşmələrinin  (collocations)  necə əmələ gəldiyi barədə müzakirələr aparıldı və qeyd edildi ki,söz birləşmələrinin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün onların müxtəlif kontekstlərdə işlədilməsi zəruridir.

V+N (fel +isim), Adj+N (sifət +isim), N+(of)+N (isim +of + isim), Adv+Adj (sifət+sifət), V+Adv (fel+zərf), N+V (isim+fel) kimi  söz birləşmələrinə aid misallar göstərildi:  lovely weather, an interesting book, speak fluently, listen attentively, work hard, take a breath,demanding job, knee injury, ridiculously cheap, talk freely, alarm went off və s.

Sonra phrase ile collocation arasında fərq aydınlaşdırıldı və onların hər birinə  misallar gətirildi. Məsələn: phrases: take off, look like, put off , a young girl, to speak correctly və s.

III tapşırıq “İşlənməsi çətinlik törədən eyni mənalı sözlərin işlədilməsi” (confusing  word  pairs) idi. Məs: ache /pain, home/house, achieve/reach, study/ learn,job/work ,travel/ trip və s.Nümunələr gətirilərək  bu sözlərin məna fərqləri  göstərildi. Məs: ache (n.), pain (n.), aches and pains, have a headache, stomachache,

backache, heartache, suffer from back pain, have a pain in my… (leg / side).

Are you in pain?  Ache-a pain that lasts for a long time: I have got a headache, but pain-the  feeling that you have in your body when you are hurt or ill: I have got a pain in my head.

Job-means occupation, profession. It is the work that you do for money, but  work-doing or making smth. Achieve –do or finish smth. well after trying hard: achieve a goal, but reach – arrive somewhere or put out your hand to do or get smth.

Bu tipli yaxın mənalı  sözlərin nitqdə yerində işlədilməsi şagirdlər üçün çətinlik törədir. Buna görə də  bu sözlərin cümlə daxilində işlədilərək tədrisi vacibdir.

Növbəti  tapşırıqda  L.Selivan “Lexical chunks”ın collocations-dan  bir neçə numunə göstərməklə izah etdi: “See you later”, “Come to think of it”, “If I were you”, “…better than I’d expected”.

heart aches, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake,

lost without a trace, long for your embrace.

Take, make, set, get, have, put, give, do fellərinin “Leksikləşdirilmiş fellər” adlanması müəllimlərin marağına səbəb oldu.

Sonra  “do” və “make” felləri ilə işlənən ifadələr  təkrar edildi.

 

The rector of  Baku In-service Teachers Training and Re-training Institute,  professor Asaf Zamanov received Mrs. Elizabeth White newly appointed director of British Council on Azerbaijan on 13 may 2013. After greeting Mr. Asaf Zamanov congratulated the dear guest for her new appointment. He stated about functional directions, international relations and also outcomes of the collaborative work which developing continuously from January 2012 between British Council and Baku In-service Teachers Training and Re-training Institute. The importance of the project which had been signed with British Council was especially emphasized for the professional development of English teachers working in Baku and also the deductions of purposeful visits to high schools of Great Britain. Future corporation and organizational questions concerning to International scientific-practical Conference named “New tendencies in foreign languages teaching: real practice and strategies of development” which will be held in September of current year in the frame of TEMPUS Project collaboratively working with several European and Azerbaijan high schools and also with organizing partnership of British Council were discussed. Acquaintance with the Institute began in Heydar  Aliyev lecture-hall museum.  Rector informed the guest about the life and activity of National Leader. After acquaintance with great satisfaction the guest stated her minds in the memory book of Heydar Aliyev lecture-hall museum. Becoming closely acquainted with educational process, discussions with auditory, successful work of International Relations Department, establishment of new international practical conferences which already becoming traditionally greatly impressed Mrs. Elizabeth White. She thanked to the rector, professor Asaf Zamanov for his warm greeting during his first official visit after beginning her new job in Azerbaijan and expressed her beliefs in future developing collaboration.

The visit of President of the Azerbaijan Republic, Mr. Ilham Aliyev to the Singapore Republic in November of 2012 founded significant background for more co-operational relations between countries. Openly to say, there is a great potential for co-operation between our countries in political, economical, social (including scientific and educational) and other fields. Because of that, our President emphasized the plans about the collaboration in humanitarian, cultural, exchange program and educational spheres of Azerbaijan in highly integrating process to the modern world.

It is a victory of successful diplomacy that, the international relations of Baku In-service Teachers Training and Re-training Institute is also highly developing. Appropriate works which are being down by the authority of the Institute have already yielded good results with the support from the Ministry of Education. In April 4, 2013 the rector of the Institute Professor Asaf Zamanov received the delegation from Singapore in Azerbaijan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After reporting about the prosperities, innovations, reforms in scientific and educational fields in our country, rector especially emphasized the positive influence of the collaboration to the educational spheres between our countries, in the meeting with the delegation from Singapore –the official representatives of the Ministry of Trade and Industry Singapore Francis Chong, Joses Wong and the chief executive officer of the EDUCARE (A Co-operative of the Singapore Teachers’ Union) Mike Thiruman who is responsible for the quality management of the education and life standards serving to the teachers. Rector also reported about the history, structure, occupational directions scientific research works and achievements in international relations of the institute.

Francis Chong from the delegation expressed his gratitude for the first visit to our country and emphasized the importance of the corporation for both sides. Mike Thiruman noticed about the collaborative work between the institute and appropriate bodies of Singapore and also proposals about the preparations of education managers and their prequalification for the demands of XXI century and promised all the needed help for realizing this corporation in nearest future. Representatives thanked to the rector, Professor Asaf Zamanov for warm reception and displayed hospitality and made their presents to the institute.

Acquaintance with the Heydar Aliyev lecture-hall museum and activity of International Relations Department and Quality Assurance Department of the Institute made a great impression on delegation.

After meeting with rector the guests had been to the Teacher Training and Re-training Faculties to be acquainted with their works.

The discussions with Mike Thiruman was very interesting in “Education Management Course” for school principals.

At the end, memory photos were taken with colloquies and auditorium.

 

Doctor of Physical

and Mathematical Sciences,

Professor Asaf Dagbeyi Zamanov

A.D.Zamanov graduated from Baku State University in 1979, faculty of applied mathematics and cybernetics.  In 1978-1979 he studied in the faculty of computational mathematics and cybernetics at Moscow State University named after M.V. Lomonosov. He defended graduation dissertation under the supervision of professor A.S.Ilinski, honoree recipient of the State Prize and the Prize of the USSR.

He began his professional career in specialization area in the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS in Azerbaijan in 1979. In 1986 he finished his postgraduate studies (intramural department) and got scientific degree of candidate Physical and Mathematical Sciences. In 2003, he defended his doctoral dissertation research work and got scientific degree of Doctor Physical and Mathematical Sciences. Professor of the Azerbaijan University of Architecture and Construction from 2004, A.D.Zamanov- is a specialist in the area of applied mathematics and mechanics. He is the author of nearly 100 scientific works, monograph “The vibration plate made of composite materials with curved structures” and “Mathematics” text book for the technical universities. Majority of his scientific works was printed in the prestigious international journals. («International Applied Mechanics», «Mechanics of Composite Materials», «European Journal of Mechanics /А solids» etc). Ardını oxuyun »

(Эта проблема была обсуждена на Международной научной конференции, проведенной 7-9 июня в Бакинском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров)

До начала конференции ее участники и гости посетили  Фахри Хиябан и возложили венки к мемориалу общенационального лидера Азербай­джан­ско­го народа Гейдара Алиева. Они также возложили цветы к памятнику ака­де­мика Зарифы Алиевой. Затем в Аллее Шахидов они отдали дань памяти шахидам, отдавшим свою жизнь во имя свободы нашей Родины. После крат­ко­­го ознакомления с деятельностью института и посещения созданного в инсти­­туте музея – лектория Гейдара Алиева участники и гости конференции прош­ли в Актовый зал института. Открывая конференцию, ректор института, док­тор физико-математических наук  профессор Асаф Заманов приветство­вал всех её участников, а также представителей дипломатических миссий  и вид­ных специалистов в области науки и образования, поздравил с ее откры­ти­ем. Профессор Асаф Заманов поблагодарил за высокий уровень органи­за­ции и подготовки Организационный Комитет конференции, представленный Минис­терством Образования Азербайджанской Республики, Республи­кан­ским комитетом независимого профсоюза работников образования Азер­бай­джана, Бакин­ским институтом повышения квалификации и переподготовки педаго­ги­чес­ких кадров, Университетом менеджмента образования Украины, Институтом раз­­ви­тия образования Ивановской об­лас­ти Российской Феде­ра­ции, Универ­си­­тетом Эссекс Великобритании, Азер­байджанским универ­си­те­том языков, Азер­­байджанским государ­ствен­ным педагогическим универ­си­те­том, Азер­бай­джан­­ским институтом учителей, Киевским областным инсти­ту­том пос­ле­дип­лом­­ного образования педагогических кадров, Минским област­ным инсти­ту­том развития образования, Белорусской Академией после­дип­лом­ного обра­зо­ва­­ния и другими высшими учебными заведениями.

Профессор Асаф Заманов отметил, что I научная конференция «Инно­ва­ция, качество образования и развитие» была проведена в ноябре 2010-го го­­да в Бакинском институте повышения квалификации и переподготовки пе­да­­­гогических кадров. Он особо подчеркнул значение ставшей уже тради­цион­ной научной конференции по этой проблеме. Научные конференции, пос­вя­щенные проблемам повышения квалификации педагогических кадров, про­­водятся и в России, и в Беларуси, и в Украине. Наш институт, являясь од­ним из основных организаторов этих конференций, принимает самое актив­ное участие в их проведении. Опыт показывает, что на пути интеграции в Евро­пейскую систему образования решающую роль играют международное сот­рудничество, обмен передовым опытом и внедрение инноваций в учебный про­цесс.

В условиях информационного общества возникают новые реалии и проб­лемы, решать которые возможно лишь в рамках широкого между­на­род­но­го сотрудничества. Именно это и является основной целью и задачей про­во­димой нами сегодня научной конференции.

Известно, что уровень развития каждого государства, так или иначе, за­ви­сит от качества образования. Однако следует учитывать и то, что решаю­щим условием качественного образования является и высокий уровень эко­но­­ми­ческого развития государства. И именно такой уровень мы можем наб­лю­дать сегодня в независимом Азербайджане. Современная Азербай­джан­ская Республика, основателем и архитектором которой является обще­на­цио­наль­­ный лидер Азербайджанского народа Гейдар Алиев, несмотря на все труд­ности, связанные с мировым экономическим кризисом и, в особенности, Армяно-азербайджанским конфликтом, в течение пос­лед­них лет стреми­тель­но развивается и по темпам экономического развития яв­ляется одним из лидеров в мировом сообществе. Это подтверждают как ве­ду­щие аналитики, так и  различные международные организации. И именно в ре­зуль­тате этого в течение последних лет наша система образования вышла на качественно новый уровень. Стремительно развивается и материально-тех­ническая база учреждений образования. Так, в течение последних 8 лет ре­кон­струированы, капитально отремонтированы и оснащены компьютер­ным оборудованием около 2200 школ республики. Значительно усилена ма­те­риально-техническая база всех высших и средних специальных учебных за­ве­дений республики. Участники и гости конференции могли в этом убе­дить­ся, посетив образовательный комплекс № 132-134 и Классическую гимназию № 160 г. Баку. Вы­пол­нение всех этих программ непосредственно и в первую очередь зависит от кадрового потенциала системы образования. Президентом Азербай­джан­ской Республики господином Ильхамом Алиевым подписаны ряд документов и рапоряжений, связанных с развитием интеллектуального потенциала в нашей стране. Согласно утвержденной Государственной Программе в период с 2007-го по 2015 год 5000 азербайджанских юношей и девушек получат об­ра­­зование по наиболее востребованным в нашей стране специальностям в ве­ду­щих вузах мира и в качестве высококлассных специалистов продолжат свою деятельность у себя на родине. А это является важным шагом в нап­рав­ле­нии превращения капитала черного золота в капитал человеческого по­тен­циа­ла.

Избрание Азербайджана  одним из 10-ти непостоянных членов Совета Бе­зопасности Организации Объединенных Наций, высокий уровень орга­ни­за­ции и проведения международного конкурса «Eurovision 2012» и т.д. – все это сви­детельствует о постоянно растущем международном авторитете на­­­шей страны. А это, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на развитие науки и образования в нашей стране. Большая работа в области раз­вития образования путём внедрения инноваций  проводится в Бакинском инсти­туте повышения квалификации и переподготовки педагогических кад­ров. Достигнутые нами результаты получили высокую оценку, как со сто­ро­ны ши­ро­кой педагогической общественности, так и со стороны Ми­нис­тер­ства Об­ра­зования республики. И это придаёт нам дополнительный стимул в осу­­ществ­лении нашей деятельности. В течение последних 4 лет про­фес­сор­ско-преподавательским коллективом института опубликованы в рес­пуб­ли­кан­ских и зарубежных научных периодических изданиях более 600 науч­ных произведений (для сравнения отметим, что со дня создания института в 1939-ом го­ду и до 2007-го года было опубликовано всего 110 научных и научно – ме­то­­ди­ческих статей). Институт сотрудничает примерно с 30-ю вузами зару­беж­ных стран, является одним из основных организаторов 7 меж­ду­на­род­ных конференций. Все эти достижения стали возможными лишь благодаря успешной внутренней и внешней политике, проводимой уважаемым президентом нашей страны господином Ильхамом Алиевым. Мы уверены, что проводимая в рамках такого сотрудничества II Международная научная кон­ференция будет результативной и взаимополезной. И в этой связи желаю всем участникам больших успехов.

Затем выступил заместитель министра образования Азербайджанской Рес­публики Кулу Новрузов и поздравил от имени министра образования про­фес­сора Мисира Марданова участников конференции, отметив, что внед­ре­ние инновационных методов приносит положительные результаты на всех сту­пенях образования. Проводимая сегодня II Международная научная кон­фе­ренция, несомненно, внесет свой ощутимый вклад в расширение и углуб­ле­ние международного сотрудничества в области науки и образования.

На пленарном заседании с приветсвенным словом к участникам кон­фе­рен­ции обратились также посол Республики Беларусь в Азербайджане Николай Пацкевич, пер­вый секретарь посольства Украины Анатолий Май­ков­ский, заместитель пред­седателя Республиканского комитета свободных проф­­­союзов работ­ни­ков образования Шаиг Аскеров, председатель Совета Об­ра­зования Азербай­джан­ской Республики профессор Аждар Агаев, про­рек­тор Минского об­ласт­но­го института развития образования Марина Краснова, заместитель главы Испол­нительной власти Бинагадинского района Вюсал Исмаилов, директор Азер­­байджанского института проблем образования профессор Абдулла Мех­ра­бов и другие.

После приветственных выступлений с докладами выступили ректор Ба­кин­ского института повышения квалификации и переподготовки педагоги­чес­­ких кадров профессор Асаф Заманов – на тему «Инновации должны слу­жить повышению качества», ректор Университета менеджмента образования Украи­ны профессор Виктор Олейник – на тему «Модернизация последип­лом­ного педагогического образования Украины: сущность и условия реали­за­­ции», ректор Киевского областного института последипломного обра­зо­ва­ния педагогических кадров профессор Наталия Клокарь – на тему «Фор­ми­ро­ва­­ние профессиональных компетентностей педагогических кадров в ус­ло­ви­ях евро­ин­теграции, директор Института информационных технологий Ака­де­мии педагогических наук Украины профессор Валерий Быков – на те­му «Развитие информационно-коммуникационной платформы открытого последипломного образования».

Пленарное заседание завершилось обсуждением докладов. Затем в те­че­ние двух дней конференция продолжила свою работу в 5-ти научных сек­циях:  «Инновации и традиции: качество образования», «Управление образо­ва­­нием: реалии и перспективы», «Методология и технология оценивания ка­чес­тва образования», «Психологические и социально-экономические аспекты мо­дернизации качества образования», «Проблемы современного обучения».

На итоговом заседании, проходившем 9-го июня, были заслушаны от­че­ты руководителей секций и принято соответствующее постановление. Сог­лас­но данному постановлению III Международная научная конференция на те­му «Инновация, качество образования и развитие» будет проведена в ап­ре­ле 2014 года в Бакинском институте повышения квалификации и перепод­го­тов­ки педагогических кадров.

Подводя итоги работы конференции, её сопредседатели профессор Асаф Заманов и профессор Виктор Олейник в своих выступлениях инфор­ми­ро­вали о проделанной работе. Они выразили глубокую благодар­ность всем участ­ни­­кам и организаторам конференции за высокую активность в ее про­ведении и по­желали успехов в их дальнейшей деятельности.

Затем участникам конференции были вручены сертификаты.

 

Riyaziyyat və informatika kafedrası

 

Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun Riyaziyyat və informatika kafedrası 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra riyaziyyat  və informatika müəllimlərinin ixtisasının artırılması, yenidənhazırlanması, təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərir. Təşkil edildiyi vaxtdan riyaziyyatın, həmçinin İnformatikanın tədrisinin aktual problemlərinə həsr edilmiş bir neçə elmi-praktik konfransın keçirilməsinin təşəbbüsçüsü olmuşdur.  Kafedrada 7 əməkdaş çalışır. Həmçinin 2 elmlər doktoru, professor, 6 elmlər namizədi (riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru) saathesabı fəaliyyət göstərir.

Kafedra müdiri fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini riyaziyyat ixtisası üzrə bitirmişdir.  1978-79-cu tədris ilində Moskva Dövlət Universitetinin hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsində təhsil almış, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, professor A.S.İlinskinin rəhbərliyi ilə diplom işini yerinə yetirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra  təyinatla AMEA Riyaziyyat və  Mexanika institutunda fəaliyyətə başlamışdır. 1986-cı ildə aspiranturanı (əyani) bitirərək «Устойчивостъ полых цилиндригеских тел под одновременном действии «мертвых» и «следящих» нагрузок» mövzusunda dissertasiya müadafiə edib, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2003-cü ildə “Собственные и вынужденные колебания пластин из композитного материала с искривленными структурами” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2004-cü ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professorudur. Riyaziyyatçıdır, deformasiya olunan bərk cisim mexanikası sahəsində tanınmış mütəxəssisdir. 95 elmi əsərin və ali məktəblər üçün Riyaziyyat dərsliyinin müəllifidir.  Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında (Mechanics of Composite Materials, İnternational Applied Mechanics, European Journal of Mechanics A/Solids və s.) çap olunmuşdur. Rusiyada, Ukraynada, Özbəkistanda, Latviyada, Almaniyada, Fransada, Macarıstanda, ABŞ-da, İtaliyada, İspaniyada, İsveçdə, Türkiyədə, İranda, Qazaxıstanda, Gürcüstanda elm və təhsil sahəsində keçirilən beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmiş,elmi bölmələrə rəhbərlik etmiş, Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. 3 Beynəlxalq elmi konfransın Təşkilat Komitəsinə rəhbərlik etmişdir. Elmi rəhbərliyi ilə 7 namizədlik dissertasiyası hazırlanmış və müdafiə edilmişdir.

1994-cü ilə qədər Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, aparıcı elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1994-cü ildən 1997-ci ilə qədər AMEA Rəyasət Heyətinin Fizika-Riyaziyyat və Texnika elmləri bölməsinin elmi katibi, 1997-ci ildən 2007-ci ilə qədər Təhsil Nazirliyinin Elm İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. 2007-ci il noyabr ayının 28-dən Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma  və Yenidənhazırlanma İnstitutunun rektorudur. 1997-ci ildən Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Hesablama Riyaziyyatı üzrə Koordinasiya Komitəsinin üzvüdür. ABŞ-da (ingilis dilində) və Latviyada (rus dilində) nəşr edilən “Mechanics of Composite Materials” Beynəlxalq elmi jurnalının Beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvü,  “Beynəlxalq Mexanika-Maşınqayırma” elmi jurnalının baş redaktorunun müavini, “Nəzəri və tətbiqi mexanika”,”Gənc istedad”elmi jurnallarının baş redaktorunun müavini, Azərbaycan məktəbi, Təhsildə İKT elmi jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. YUNESKO-nun “Elmi Biliklərin və Texnologiyaların Etikası” Azərbaycan Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının Riyaziyyat və Mexanika ixtisasları üzrə Ekspert Şurasının, Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Respublika Koordinasiya Şurasının  üzvüdür.

2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə elmin və təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

2007-ci ildə Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Cəlilov Kamil Əbülhəsən oğlu 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 1987-ci ildə “Qeyri-müntəzəm cırlaşan 2-ci tərtib divergent formalı ellileptik və parabolik tənliklər üçün I sərhəd məsələsinin keyfiyyət nəzəriyyəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2008-ci ci ildən institutun Riyaziyyat və informatika kafedrasının dosenti vəzivəsində çalışır. Bir sıra Beynəlxalq və Respublika səviyyəli konfransların iştirakçısı olmuşdur. 12 elmi əsərin müəllifidir. İxtisasartırma kurslarında Baza təhsili üzrə riyaziyyatdan və Yenidənhazırlanma fakültəsində analitik həndəsə, ali cəbr, riyazi analiz, funksional analiz, differensial tənliklər, ehtimal nəzəriyyəsi və hesablama riyaziyyatından mühazirə və seminar məşğələlərini aparır.

Əhmədov Arif Zeynalabdin oğlu 1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 1975-ci ildən 2000-ci ilə qədər Bakı şəhərinin 16, 52, 56 saylı məktəblərində riyaziyyat müəllimi, 21 və 199 saylı məktəblərində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Xətai rayon Təhsil şöbəsində riyaziyyat və informatika fənləri üzrə metodist vəzivəsində işləmişdir. 2000-ci ildən institutun riyaziyyat kabinetinin müdiri vəzivəsində işləmiş və 2008-ci ildən riyaziyyat və informatika kafedrasının metodisti vəzivəsində çalışır. Riyaziyyatın tədrisinə aid 20-yə qədər elmi-metodiki əsərin müəllifidir. Təhsil islahatında fəal iştirak etmiş, təhsilə aid Beynəlxalq səviyyəli üç treningin dinləyicisi olmuş və müvafiq sertifikatlara layiq görülmüşdür. Bir sıra Beynəlxalq və Respublika səviyyəli elmi konfranslarda iştirak etmiş və məruzə ilə çıxış etmişdir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsində ekspert komissiyasının üzvü olmuşdur. İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma kurslarında riyaziyyat və onun tədrisi metodikasından mühazirə və seminar məşğələlərini aparır.

Qəmbərova Rövşanə Nüsrət qızı 1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 2002-ci ildən institutun Riyaziyyat kabinetinin metodisti vəzifəsində işləmiş və 2008-ci ildən riyaziyyat və informatika kafedrasının müəllimidir. 2010-cu ildən həmçinin İnstitut Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışır. Təhsilin yeni texnologiyalarına aid 5 elmi-metodiki əsərin müəllifidir. İki Beynəlxalq səviyyəli elmi konfransda çıxış etmişdir. İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma kurslarında riyaziyyat və İKT-dən mühazirə və seminar məşğələlərini aparır.

Babayev Qasım Cəlil oğlu 1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 1994-cü ildən institutun İnformatika kabinetinin müdiri vəzifəsində işləmiş və 2008-ci ildən Riyaziyyat və informatika kafedrasının metodisti vəzivəsində çalışır. Riyaziyyat və informatikanın  tədrisinə aid 5 elmi-metodiki əsərin müəllifidir. İnformatikadan mühazirə və seminar məşğələlərini aparır.

Şıxızadə Rasim Əlizaman oğlu 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 1986-cı ildən Bakının 47 və 193 saylı orta məktəblərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2010-cu ildən kafedranın müəllimi vəzifəsində çalışır. İxtisasartırma  kurslarında  riyaziyyatdan  mühazirə və seminar məşğələlərini aparır.

Həsənova Aytən Elman qızı 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecini İbtidai sinif müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 2007-ci ildən institutun ümumi şöbəsində kargüzar vəzifəsində işləmiş və 2010-cu ildən Riyaziyyat və informatika kafedrasının operatoru vəzifəsində çalışır. Kafedraya aid olan bütün sənədləri kompüterdə hazırlayır və qeydiyyatını aparır.

Redaksiya, nəşriyyat

və poliqrafiya şöbəsi

Redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya şöbəsi  2007- ci ilin sentyabr ayında yaradılmışdır. Onun iş prinsipi respublikanın tanınmış, nüfuzlu nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzlərinin təcrübəsinə uyğunlaşdırılıb.

Müntəzəm təcrübə mübadiləsi aparmaq, şöbənin iş həcmini tənzimləmək üçün münasib variantlarda mətbəə müqavilələri, yeni nəşr olunan kitabların efir təbliği üçün illik müqavilələr bağlanılıb.

Şöbədə işin həcminə uyğun olaraq aylıq bölgü aparılır

Nəşriyyatın çap məhsulları mərkəzi  mətbuatda (qəzet, jurnal səhifələrində ) təbliğ olunur.

Redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya şöbəsi pedaqogika kafedrasının dosenti Allahverdi Eminovun “İdrakın təntənəsi ” kitabın institutumuzda keçirilmiş “Qloballaşma şəraitində pedaqoji kadırların ixtisasının artırılması: reallıqlar və perspektivlər mövzusunda I Beynəlxalq elmi konfransın materiallarını nəşrə hazırlamış və çap etdirmişdir. Bunlardan başqa “Tarix, insan və cəmiyyət,” “Gənc istedad jurnalları ,” “Psixoloq qəzeti də şöbənin əməkdaşlarının bilavasitə iştirakı ilə hazırlanıb çap edilir. İnstitutun 70 illiyinə həsr olunmuş bu kitabın çapa hazırlanmasında da şöbə xeyli iş görmüşdür. Şöbənin gələcək fəaliyyətini çevikləşdirmək üçün eyni təmayüllü qurumlarla əlaqələrin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Şöbədə 10  mütəxəssis çalışır.

Şöbənin  müdiri  Əsgərova Bahar Məmməd qızı 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişdir. 2010- cu ildə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya  şöbəsində redaktor, 2010-cu il iyun ayından isə şöbənin müdiri vəzifəsində çalışır.

Şöbənin 10 əməkdaşı vardır.

Qərib Əsgərov –  2005 ci ildə BDU-nun “Sosial elmlər və Psixologiya” fakültəsini, 2009-cu ildə isə həmin universitetin “Politologiya” kafedrasinda “Milli Təhlükəsizlik və siyasi strategiya” ixtisasi üzrə magistr elmi dərəcə almışdır. 2010-cu ildən redaktor işləyir.

Tahir Heydərov – ADSU-nun Rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirib. 2008-ci ildən redaktor işləyir. Institutun  psixoloq qəzetinin baş redaktorudur.

Əliyeva Zəminə – ADTU nin fakültəsini 2010 cu ildə bitirib. 2010 cu ildən texniki redaktor işləyir.

Xələfova Maisə – ADU  Regionşünaslıq fakültəsini 2006 cı ildə bitirib. 2010 cu ildən korrektor işləyir.

Xalidə Alıyeva – Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumunun İbtidai-təhsil fakültəsini 2004 cü ildə bitirib. 2008-ci ildən operator işləyir.

Çinarə Əhmədova – Sumqayıt Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. 2009-cu ilin sentyabrından operator işləyir.

Emin Əliyev – Bakı İdarəetmə və Texnalogiya kollecininin tələbəsidir. 2008-ci ildən çapçı işləyir. Lazım olan materialları çap edir.

Elnarə Yusubova – Orta təhsillidir. 2010–cu ildən çapçı işləyir.

Cəlilova Səbinə – BDRNK ni bitirib. 2010 cu ildən cildçi işləyir.

Pedaqogika kafedrası

Kafedra 29 yanvar 2008-ci ildə  institutun  pedaqogika, ibtidai təlim və məktəbəqədər  tərbiyə tədris-metodik kabinetlərinin  bazasında  yaradılmışdır. Hazırda kafedra  professor–müəllim heyətilə belə komplektləşdirilmişdir:

 Fikrət Qədir oğlu Əliyev -  müdir, pedaqoji elmələr namizədi

Allahverdi İsgəndər oğlu  Eminov -  pedaqoji elmlər namizədi, dosent

Polad Yadulla oğlu Mədədov   -       baş müəllim, pedaqoji elmlər namizədi

Emilya Yəhya qızı Kərimova   -        pedaqoji elmlər namizədi, dosent

Səadət Hilal qızı Həsənova      -         müəllim

Rəna Teymur qızı Əlizadə        -         metodist

Kafedranın  aktual və perspektiv fəaliyyəti baza  struktur komponentlərin ənənəvi məzmun-məqsəd toplananlarının mexaniki  məcmuusu deyil, bu dəyərlərin  vahid  sistemə gətirilmiş inteqrasiyasından  ibarətdir.

Onun fəaliyyət metodologiyasını müasir  əlavə pedaqoji təhsilin innovasiyalar əsasında  həyata  keçirilməsi ideyası təşkil edir. Məhz  inteqrativ  məzmun  kontekstində kafedranın  cari, illik və perspektiv fəaliyyəti planlaşdırılır, yerinə yetirilir.

Kafedranın  əməkdaşları  ümumtəhsil müəssisələrində çalışan  pedaqoji kadrların elmi-metodik ehtiyac və təlabatlarını müxtəlif vasitələrlə  müəyyənləşdirir, diaqnostikanın nəticələri, pedaqoji kollektivlərin sifarişi  əsasında  kursların  tədris  planına  daxil edilmiş fənlərin  proqramlarının,  tədris olunacaq  mövzular üzrə konspektlərin  vaxtında  hazırlanmasını, ixtisasartırma  prosesində mənimsədilməsini təmin edirlər.

Kafedranın  kurs  proqramları respublikada  2003-cü  ildən  başlanılmış kurikulum islahatı problemlərinin səmərəli  həllinə yararlı olan metodoloji  və konkret  nəzəri-praktik biliklərin, bacarıqların və  vərdişlərin  kurs auditoriyasına  mənimsədilməsini təmin  edə biləcək mövzuları əhatə edir.

Ümumtəhsil məkəblərində  artıq ənənəvilik statusu qazanmaqda  olan  interaktiv, inteqrativ pedaqoji texnologiyaların sistemli şəkildə öyrənilməsi, ümumiləşdirilib kurs müdavimlərinə, pedaqoji kollektivlərə çatdırılması istiqamətində kafedra öz funksional və elmi yaradıcılıq fəaliyyətini  getdikcə təkmilləşdirir.

Özünütəkmilləşdirmə kafedra  əməkdaşlarının aparıcı fəaliyyət  prinsipidir. Bu  istiqamətdə onlar müasir  pedaqogikanın  təklif etdiyi innovasiyaları yetərincə mənimsəyir ixtisasartırma praktikasına gətirirlər. Ənənəvi  mühazirə-seminar metodundan mühazirə-dialoq, elmi konfrans, pedaqoji qiraət,  dəyirmi  masa, elmi tədqiqat, praktiki tədqiqat, master klass, pedaqoji emalatxana metodlarına  keçid istiqamətində kafedrada  xeyli iş aparılır, açıq dərslər, dərsdinləmələr təşkil olunur,  müdavimlərin  rəyləriöyrənilir, nəzərə alınır, məktəblərlə əlaqə gücləndirilir, kurs  proqramlarında  nəzəri biliklər, praktik bacarıqlar optimal tarazlığa  gətirilir.

Kafedranın fəaliyyətində professor-müəllim heyəti üzvlərinin portfoliosunun tətbiqi institut üzrə müəyyənləşdirilmiş indikatorlar üzrə müvəffəqiyyətlə həyata  keçirilir. Hər bir  mütəxəssisin  tədqiqat sahəsi,  üzərində işlədiyi problem var.

Kafedrada  məsləhət xidməti təşkil edilmiş, müraciət edən  pedaqoji kadrlarla  nəzəri-praktik  köməkliklər göstərilir.

İxtisasartırmanın Təhsil Nazirliyinin  müəyyənləşdirdiyi modullar üzrə həyata  keçirilməsi işinə kafedrada  artıq  başlanılmışdır.

Axtarış
Qan yaddaşımız

Xocalı 26.02.92

Şuşa  08.05.92

Laçın   18.05.92

Xocavənd 02.10.92

Kəlbəcər 02.04.93

Ağdərə   17.06.93

Ağdam    23.07.93

Cəbrayıl 23.08.93

Füzuli   23.08.93

Qubadlı  31.08.93

Zəngilan 29.10.93

 

Erməni təcavüzkaları tərəfindən işğal edilib. Torpaqlarımızın 20 faizi düşmən tapdağı altındadır. Dünya birliyi bu ədalətsizliyə hələ də susur.

Tərcümə
Arxiv


Hazırladı akoqrup.co.cc